MATERIALS GRÀFICS EN SUPORT PAPER (memòrics,dòmino, plafons)


Fem materials gràfics per les classes de llengua. Materials per a la lectura i escriptura amb suport paper –manipulatiu- en les aules de l'etapa instrumental de les escoles d'adults. Suport per les classes 
d'idiomes –català, castellà, anglès- Material per tractar la diversitat en les aules d'acollida. 
Una eina d'ajuda en el processos d'adaptació de les persones amb necessitats educatives especials en l'àmbit de la formació de persones adultes. Farem un memòric i un dominó referit a feines , oficis i accions.